دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
دروس

سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

^