دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمد   پورمیرجعفری فیروزآبادی

پست الکترونیکی : pourmir@modares.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق - مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 26

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیوالکتریک

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1383/06/21

سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی

سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

^